பிரெஞ்ச் (French) [fra]

ISO மொழியின் பெயர்: பிரெஞ்ச் (French)
ISO மொழி குறியீடு: fra
மக்கள் தொகை: 68,458,600

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. French

GRN மொழியின் எண்: 23
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 00023
மக்கள் தொகை: 66,600,000

French க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

프랑스어
Francais
Français
Franzosisch
Französisch
French: Francais
French: France
फ्रेंच
法語
法语

French எங்கே பேசப்படுகின்றது

Algeria
Andorra
Australia
Austria
Belgium
Benin
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon
Canada
Central African Republic
Chad
Comoros
Congo, Democratic Republic of
Congo, Republic of the
Côte d'Ivoire
Djibouti
France
Gabon
Guadeloupe
Haiti
Indonesia
Israel
Lebanon
Libya
Luxembourg
Mali
Mauritania
Mayotte
Monaco
Morocco
Mozambique
New Caledonia
Niger
Philippines
Reunion
Rwanda
Saudi Arabia
Senegal
Seychelles
South Africa
South Georgia and South Sandwich Islands
Switzerland
Togo
Tunisia
United Arab Emirates
United States of America
US Virgin Islands
Vanuatu
Vietnam
Wallis and Futuna
West Indies

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்French

A37061 Bonne Nouvelle pour les femmes [நற்செய்தி^ (Women)]
A63303 Bonne Nouvelle [நற்செய்தி]
A37060 Bonne Nouvelle [நற்செய்தி^ (Men)]
A63337 Dieu vous aime [God Loves You]
A63302 L'Agneau de Dieu [The Lamb of God]
A63299 Le Christ Vivant 1 [ஜீவிக்கும் கிறிஸ்து 1]
A63300 Le Christ Vivant 2 [ஜீவிக்கும் கிறிஸ்து 2]
A65378 LLL 1 தேவனோடு ஆரம்பம்
A65380 LLL 2 வல்லமையுள்ள தேவ மனிதர்கள்
A65381 LLL 3 தேவன் மூலமாக ஜெயம்
A65382 LLL 4 தேவனின் ஊழியக்காரர்கள்
A71030 LLL 8 பரிசுத்த ஆவியானவரின் செயல்கள்
C37954 உயிருள்ள வார்த்தைகள்
A21370 உயிருள்ள வார்த்தைகள் (M)

2. French: Acadian

GRN மொழியின் எண்: 9882
மக்கள் தொகை: 300,000

French: Acadian க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Acadian
Acadien
Francais: Acadien

French: Acadian எங்கே பேசப்படுகின்றது

Canada

3. French: Africa

GRN மொழியின் எண்: 2549
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 02549

French: Africa க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Africa
Francais: Afrique
French: West Africa

French: Africa எங்கே பேசப்படுகின்றது

Algeria
Belgium
Benin
Burkina Faso
Burundi
Cameroon
Chad
Comoros
Congo, Democratic Republic of
Congo, Republic of the
Côte d'Ivoire
Djibouti
France
Gabon
Guinea
Luxembourg
Madagascar
Mali
Mauritania
Mayotte
Morocco
Niger
Reunion
Rwanda
Senegal
Switzerland
Togo
Tunisia

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்French: Africa

A71040 LLL 1 தேவனோடு ஆரம்பம்
A71050 LLL 2 வல்லமையுள்ள தேவ மனிதர்கள்
A71060 LLL 3 தேவன் மூலமாக ஜெயம்
A71070 LLL 4 தேவனின் ஊழியக்காரர்கள்
A71080 LLL 5 சோதனைகளில் தேவனுக்காக
A71090 LLL 6 இயேசு - போதகர் & சுகமளிப்பவர்
A71100 LLL 7 இயேசு - கர்த்தர் & இரட்சகர்
A71120 LLL 8 பரிசுத்த ஆவியானவரின் செயல்கள்
A62771 SIDA, avant et après [Before and After AIDS]
A63935 Une Bonne Nouvelle [நற்செய்தி]
A01741 உயிருள்ள வார்த்தைகள் 1
A27311 நற்சாட்சி

4. French: Angevin

GRN மொழியின் எண்: 9883

French: Angevin க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Angevin

French: Angevin எங்கே பேசப்படுகின்றது

France

5. French: Berrichon

GRN மொழியின் எண்: 9884
மக்கள் தொகை: 100,000

French: Berrichon க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Francais: Berrichon
L'parlure berrichonne

French: Berrichon எங்கே பேசப்படுகின்றது

France

6. French: Bourbonnais

GRN மொழியின் எண்: 9885
மக்கள் தொகை: 100,000

French: Bourbonnais க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Bourbonnais
Francais: Bourbonnais

French: Bourbonnais எங்கே பேசப்படுகின்றது

France

7. French: Bourguignon

GRN மொழியின் எண்: 9886
மக்கள் தொகை: 100,000

French: Bourguignon க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Bourguignon
Bregognon
Francais: Bourguignon

French: Bourguignon எங்கே பேசப்படுகின்றது

France

8. French: Canadian

GRN மொழியின் எண்: 4512
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 04512
மக்கள் தொகை: 7,700,000

French: Canadian க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Canadian
Francais: Canadien

French: Canadian எங்கே பேசப்படுகின்றது

Canada

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்French: Canadian

C22220 உயிருள்ள வார்த்தைகள்

9. French: Central Africa

GRN மொழியின் எண்: 20059
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 20059
மக்கள் தொகை: 177,500

French: Central Africa க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Central Africa
Francais de l'Afrique centrale

French: Central Africa எங்கே பேசப்படுகின்றது

Cameroon
Central African Republic
Chad
France

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்French: Central Africa

A63035 நற்செய்தி^

10. French: Franc-comtois

GRN மொழியின் எண்: 9888
மக்கள் தொகை: 100,000

French: Franc-comtois க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Frainc-comtou
Francais: Franc-comtois
Franc-comtois
Lorrain

French: Franc-comtois எங்கே பேசப்படுகின்றது

France

11. French: Franche-comtois

GRN மொழியின் எண்: 9889
மக்கள் தொகை: 1,490,000

French: Franche-comtois க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Francais: Franche-comtois
Franche-comtois
Fribourgois
Jurassien

French: Franche-comtois எங்கே பேசப்படுகின்றது

Switzerland

12. French: Franco-ontarien

GRN மொழியின் எண்: 9890
மக்கள் தொகை: 500,000

French: Franco-ontarien க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Francais: franco-ontarien
Franco-ontarien

French: Franco-ontarien எங்கே பேசப்படுகின்றது

Canada

13. French: Gallo

GRN மொழியின் எண்: 9891
மக்கள் தொகை: 28,000

French: Gallo க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Gallo

French: Gallo எங்கே பேசப்படுகின்றது

France

14. French: Gitan

GRN மொழியின் எண்: 3164
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 03164

French: Gitan க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Calo
Francais: Gitan
Gitan
Gypsy

French: Gitan எங்கே பேசப்படுகின்றது

France
Spain

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்French: Gitan

A18960 உயிருள்ள வார்த்தைகள்

15. French: Norman

GRN மொழியின் எண்: 9894
மக்கள் தொகை: 100,000

French: Norman க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Francais: Normand
Norman
Normand
Nourmaund

French: Norman எங்கே பேசப்படுகின்றது

France

16. French: North Africa

GRN மொழியின் எண்: 20025
மக்கள் தொகை: 2,101,200

French: North Africa க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Francais de l'Afrique du Nord
French, Fransaawi
North Africa

French: North Africa எங்கே பேசப்படுகின்றது

Algeria
Andorra
Comoros
Lebanon
Libya
Morocco
Tunisia

17. French: Poitevin

GRN மொழியின் எண்: 9896
மக்கள் தொகை: 77,000,000

French: Poitevin க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Francais: Poitivin
Poitevin

French: Poitevin எங்கே பேசப்படுகின்றது

France

18. French: Santongeais

GRN மொழியின் எண்: 9898

French: Santongeais க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Francais: Santongeais
Santongeais

French: Santongeais எங்கே பேசப்படுகின்றது

France

19. French: Toulouse

GRN மொழியின் எண்: 19417

French: Toulouse க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Francais: Toulousain

French: Toulouse எங்கே பேசப்படுகின்றது

France

20. Lorraine Franconian

GRN மொழியின் எண்: 9893
மக்கள் தொகை: 77,000,000

Lorraine Franconian க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Francique lorrain
French: Lorraine
Lorraine

Lorraine Franconian எங்கே பேசப்படுகின்றது

France

21. Québécois

GRN மொழியின் எண்: 9897
மக்கள் தொகை: 7,300,000

Québécois க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Francais: Quebecois
Français: Québécois
French: Quebecois
French: Québécois
Quebecois

Québécois எங்கே பேசப்படுகின்றது

Canada

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் பிரெஞ்ச்

Abnaki-Penobscot; Black African, general; Cajun; Cameroonian Creole, Detribalized; Coloured; Eurasian; Euronesian; Franco-Swiss; French; French-Canadian; French-Speaking, general; Gypsy, French; Han Chinese, Mandarin; Hutu, Rundi; Indo-French; Jew, French Speaking; New Caledonian; New Caledonian French; Picard; Reunionese, French-Speaking;