Dimli (individual language) [diq]

ISO மொழியின் பெயர்: Dimli (individual language)
ISO மொழி குறியீடு: diq
ISO உலகளாவிய மொழியின் பெயர்: Zaza
மக்கள் தொகை: 1,155,000

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Dimli

GRN மொழியின் எண்: 9272
மக்கள் தொகை: 1,000,000

Dimli க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Dimili
Southern Zaza
Zaza
Zazaki

Dimli எங்கே பேசப்படுகின்றது

Germany
Turkey

2. Dimli: Dumbuli

GRN மொழியின் எண்: 9273
மக்கள் தொகை: 1,000,000

Dimli: Dumbuli க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Dumbeli
Dumbuli

Dimli: Dumbuli எங்கே பேசப்படுகின்றது

Turkey

3. Dimli: Hazzu

GRN மொழியின் எண்: 9274
மக்கள் தொகை: 1,000,000

Dimli: Hazzu க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Hazo
Hazzu

Dimli: Hazzu எங்கே பேசப்படுகின்றது

Turkey

4. Dimli: Kori

GRN மொழியின் எண்: 9275
மக்கள் தொகை: 1,000,000

Dimli: Kori க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Kori

Dimli: Kori எங்கே பேசப்படுகின்றது

Turkey

5. Dimli: Motki

GRN மொழியின் எண்: 9276
மக்கள் தொகை: 1,000,000

Dimli: Motki க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Moti
Motki

Dimli: Motki எங்கே பேசப்படுகின்றது

Turkey

6. Dimli: Sivereki

GRN மொழியின் எண்: 9278
மக்கள் தொகை: 1,000,000

Dimli: Sivereki க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Sivereki

Dimli: Sivereki எங்கே பேசப்படுகின்றது

Turkey

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Dimli (individual language)

Zaza-Dimli;