Dar Sila Daju [dau]

ISO மொழியின் பெயர்: Dar Sila Daju
ISO மொழி குறியீடு: dau
மக்கள் தொகை: 93,500

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Dadjo

GRN மொழியின் எண்: 2957

Dadjo க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Bokor
Bokorike
Bokoruge
Dajou
Daju
Daju, Dar Sila
Mongo-Sila
Sila
Sula

Dadjo எங்கே பேசப்படுகின்றது

Chad

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Dadjo

C06950 உயிருள்ள வார்த்தைகள்

2. Daju, Dar Sila: Mongo

GRN மொழியின் எண்: 9079
மக்கள் தொகை: 33,000

Daju, Dar Sila: Mongo க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Mongo

Daju, Dar Sila: Mongo எங்கே பேசப்படுகின்றது

Sudan

3. Daju, Dar Sila: Sila

GRN மொழியின் எண்: 9080
மக்கள் தொகை: 33,000

Daju, Dar Sila: Sila க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Sila

Daju, Dar Sila: Sila எங்கே பேசப்படுகின்றது

Sudan

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Dar Sila Daju

Daju, Bokoruge;