Samba Daka [ccg]

ISO மொழியின் பெயர்: Samba Daka
ISO மொழி குறியீடு: ccg
மக்கள் தொகை: 107,000

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Samba Daka

GRN மொழியின் எண்: 1887
எழுத்தறிவு: 3

Samba Daka க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Chamba Daka
Chamba: Daka
Daka
Dakka
Dekka
Deng
Jama
Nakanyare
Sama
Samadaka
Samba
Samba Daka: Samba Daka
Tchamba
Tikk
Tsamba

Samba Daka எங்கே பேசப்படுகின்றது

Nigeria

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Samba Daka

C13991 உயிருள்ள வார்த்தைகள்

2. Samba Daka: Dirim

GRN மொழியின் எண்: 16256
மக்கள் தொகை: 60,000

Samba Daka: Dirim க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Dirim

Samba Daka: Dirim எங்கே பேசப்படுகின்றது

Nigeria

3. Samba Daka: Samba Jangani

GRN மொழியின் எண்: 16257
மக்கள் தொகை: 60,000

Samba Daka: Samba Jangani க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Samba Jangani

Samba Daka: Samba Jangani எங்கே பேசப்படுகின்றது

Nigeria

4. Samba Daka: Samba Nnakenyare

GRN மொழியின் எண்: 16258
மக்கள் தொகை: 60,000

Samba Daka: Samba Nnakenyare க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Samba Nnakenyare

Samba Daka: Samba Nnakenyare எங்கே பேசப்படுகின்றது

Nigeria

5. Samba Daka: Samba Of Mapeo

GRN மொழியின் எண்: 16259
மக்கள் தொகை: 60,000

Samba Daka: Samba Of Mapeo க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Samba Of Mapeo

Samba Daka: Samba Of Mapeo எங்கே பேசப்படுகின்றது

Nigeria

6. Samba Daka: Taram

GRN மொழியின் எண்: 16260
மக்கள் தொகை: 60,000

Samba Daka: Taram க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Taram

Samba Daka: Taram எங்கே பேசப்படுகின்றது

Nigeria

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Samba Daka

Chamba Daka, Samba Daka;