Biao-Jiao Mien [bje]

ISO மொழியின் பெயர்: Biao-Jiao Mien
ISO மொழி குறியீடு: bje
மக்கள் தொகை: 96,000

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Biao-Jiao Mien

GRN மொழியின் எண்: 8106
மக்கள் தொகை: 40,000

Biao-Jiao Mien க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Biao Chao
Byau Min
标藻语
標藻語

Biao-Jiao Mien எங்கே பேசப்படுகின்றது

China

2. Biao-Jiao Mien: Jiaogong Mian

GRN மொழியின் எண்: 8108
மக்கள் தொகை: 40,000

Biao-Jiao Mien: Jiaogong Mian க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Chao Kong Meng
Jiaogong Mian
Mien: Jiaogong
Shikou

Biao-Jiao Mien: Jiaogong Mian எங்கே பேசப்படுகின்றது

China

3. Tuyao: Bama Dongsan

GRN மொழியின் எண்: 4975
ROD கிளைமொழி குறியீடு: 04975

Tuyao: Bama Dongsan க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Bama Dongsan
与敏
與敏

Tuyao: Bama Dongsan எங்கே பேசப்படுகின்றது

China

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Tuyao: Bama Dongsan

C28311 Becoming a Friend of God

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Biao-Jiao Mien

Ao Biao; Biao-Jiao Mien; Biaomin, Shikou;