Bisorio [bir]

ISO மொழியின் பெயர்: Bisorio
ISO மொழி குறியீடு: bir
மக்கள் தொகை: 250

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Bisorio

GRN மொழியின் எண்: 8180
மக்கள் தொகை: 230

Bisorio க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Iniai
Inyai-Gadio-Bisorio

Bisorio எங்கே பேசப்படுகின்றது

Papua New Guinea

2. Bisorio: Pikaru

GRN மொழியின் எண்: 8181
மக்கள் தொகை: 230

Bisorio: Pikaru க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Bikaru
Pikaru

Bisorio: Pikaru எங்கே பேசப்படுகின்றது

Papua New Guinea

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Bisorio

Bisorio;