ஆப்ரிக்கான்ஸ் (Afrikaans) [afr]

ISO மொழியின் பெயர்: ஆப்ரிக்கான்ஸ் (Afrikaans)
ISO மொழி குறியீடு: afr
மக்கள் தொகை: 4,949,410

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Afrikaans: Cape Afrikaans

GRN மொழியின் எண்: 6714

Afrikaans: Cape Afrikaans க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Cape Afrikaans
West Cape Afrikaans

Afrikaans: Cape Afrikaans எங்கே பேசப்படுகின்றது

Lesotho
South Africa

2. Afrikaans: East Cape Afrikaans

GRN மொழியின் எண்: 6715

Afrikaans: East Cape Afrikaans எங்கே பேசப்படுகின்றது

South Africa

3. Afrikaans: Orange River Afrikaans

GRN மொழியின் எண்: 6716

Afrikaans: Orange River Afrikaans எங்கே பேசப்படுகின்றது

South Africa

4. ஆப்ரிக்கான்ஸ்

GRN மொழியின் எண்: 184
மக்கள் தொகை: 6,860,000

ஆப்ரிக்கான்ஸ் க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

아프리칸스어
ภาษาแอฟริกาใต้
Africaner
Africâner
Afrikaans
Bahasa Afrikaans
Tiếng Châu Phi
الأفريكانية
زبان آفریکانس
Африкаанс
अफ़्रीकांस
南非荷蘭語
阿非利堪斯語; 南非荷蘭語; 南非語
阿非利堪斯语; 南非荷兰语; 南非语

ஆப்ரிக்கான்ஸ் எங்கே பேசப்படுகின்றது

Australia
Canada
Malawi
Namibia
New Zealand
South Africa
United Kingdom
United States of America
Zambia
Zimbabwe

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்ஆப்ரிக்கான்ஸ்

A82239 LLL 1 தேவனோடு ஆரம்பம்
A82240 LLL 2 வல்லமையுள்ள தேவ மனிதர்கள்
A82242 LLL 3 தேவன் மூலமாக ஜெயம்
A82247 LLL 4 தேவனின் ஊழியக்காரர்கள்
A82252 LLL 5 சோதனைகளில் தேவனுக்காக
A82264 LLL 6 இயேசு - போதகர் & சுகமளிப்பவர்
A82265 LLL 7 இயேசு - கர்த்தர் & இரட்சகர்
A82238 LLL 8 பரிசுத்த ஆவியானவரின் செயல்கள்
A65473 Talking Tiger
C82200 Testimonies & பாடல்கள்
C04710 உயிருள்ள வார்த்தைகள்
C15330 உயிருள்ள வார்த்தைகள் for Children
A82294 நற்செய்தி
A61035 ஜீவிக்கும் கிறிஸ்து 1-32
A61036 ஜீவிக்கும் கிறிஸ்து 33-60
A61037 ஜீவிக்கும் கிறிஸ்து 61-96
A61038 ஜீவிக்கும் கிறிஸ்து 97-120

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் ஆப்ரிக்கான்ஸ்

Afrikaner; Baster, Rehobother; Coloured; Malay, Cape;