சாலமன் ஐலண்ட்ஸ்

சாலமன் ஐலண்ட்ஸ் பற்றிய தகவல்கள்

Region:ஓசெனியா
Capital:Honiara
Population:536,000
Area (sq km):27,556
FIPS Country Code:BP
ISO Country Code:SB
GRN Office:

About the Solomon Islands

The Solomon Islands is a small country, consisting of 7 major volcanic islands plus numerous smaller coral atolls.

The capital is Honiara on Guadalcanal Island.

The population as at 2000 was made up of Melanesians 90.7%; Polynesians 3.7%; Other 5.6%.

Literacy is 54%, the lowest literacy rate in the Pacific.

The official language English. Trade language, Solomons Pijin, spoken by half the population.

There are a total of 66 languages, but up to 120 if distinct dialects are included.

Two languages have full Bibles, and 10 have New Testaments.

There is freedom of religion with a strong Christian emphasis. Cargo Cults = 1.92% of population; Traditional ethnic = 1.50%; Baha'i = 0.40%

The land has been so exposed to the gospel that only pockets of animists on Guadalcanal and Malaita resist it. Yet the continued influence of syncretistic or almost pagan 'cargo cults', which have prompted an exodus from churches in the past, shows the need for a personal appropriation of the gospel by each generation.

Information from Operation World

Map of சாலமன் ஐலண்ட்ஸ்

Map of சாலமன் ஐலண்ட்ஸ்

சாலமன் ஐலண்ட்ஸ் இல் பேசப்படும் மொழிகளும் கிளைமொழிகளும்

  • Other Language Options
    கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
    மொழியின் பெயர்கள்
    பழமையான உள்ளூர் மொழிகள்

92 மொழியின் பெயர்கள் காணப்படுகின்றன


மொழியின் பெயர்கள் கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
AreAre [Solomon Islands, Malaita] [alu]
Are Are: Marau Sound [Solomon Islands, Guadalcanal] [alu]
Arosi [Solomon Islands, Makira] [aia]
Arosi: Wango [Solomon Islands] [aia]
Babatana: Seqa [Solomon Islands, Western] [baa]
Baebo [Solomon Islands, Malaita] [bvd]
Baegu [Solomon Islands, Malaita] [bvd]
Baelelea [Solomon Islands, Malaita] [bvc]
Bambatana [Solomon Islands, Western] [baa]
Baniata [Solomon Islands, Western] [tqu]
Bareke [Solomon Islands, Western] [mpr]
Bauro: Haununu [Solomon Islands, Makira] [bxa]
Bilua [Solomon Islands, Western] [blb]
Birao [Solomon Islands, Guadalcanal] [brr]
Bughotu [Solomon Islands, Isabel] [bgt]
Bululaha & Malapaina [Solomon Islands, Malaita] [mnm]
Cheke Holo [Solomon Islands, Isabel] [mrn]
Cheke Holo & Kokota [Solomon Islands, Isabel] [kkk]
Cheke Holo: Maringe [Solomon Islands, Isabel] [mrn]
Davovitu/Gabata [Solomon Islands, Guadalcanal] [alu]
Dori'o [Solomon Islands, Malaita] [dor]
Dovele [Solomon Islands] [blb]
Duke [Solomon Islands] [nke]
English: USA [United States of America] [eng]
Fataleka [Solomon Islands] [far]
Fautharii [Solomon Islands, Malaita] [far]
Gao [Solomon Islands, Isabel] [gga]
Gela [Solomon Islands, Central Islands] [nlg]
Ghanongga [Solomon Islands, Western] [ghn]
Ghari [Solomon Islands, Guadalcanal] [gri]
Ghari: Vaturanga [Solomon Islands, Guadalcanal] [gri]
Gula'alaa [Solomon Islands, Malaita] [gmb]
Gula'alaa/Uru [Solomon Islands, Malaita] [gmb]
Hagaruhi [Solomon Islands, Makira] [agw]
Hega [Solomon Islands, Makira] [agw]
Hoava [Solomon Islands] [hoa]
Hoava & Kusaghe [Solomon Islands] [ksg]
Hua [Solomon Islands, Guadalcanal] [lgr]
Irigila [Solomon Islands] [blb]
Kiribati: Solomon Islands [gil]
Korutalau Group [Solomon Islands, Malaita] [apb]
Kusaghe [Solomon Islands, Solomon Islands] [ksg]
Kwaio [Solomon Islands, Malaita] [kwd]
Kwara’ae [Solomon Islands, Malaita] [kwf]
Langa-Langa [Solomon Islands, Malaita] [lgl]
Lau & Lau: Aba [Solomon Islands, Malaita] [llu]
Lavukaleve [Solomon Islands, Central Islands] [lvk]
Lengo [Solomon Islands, Guadalcanal] [lgr]
Lengo: Aola [Solomon Islands, Guadalcanal] [lgr]
Lengo: Gua [Solomon Islands, Guadalcanal] [lgr]
Lengo: Paripao [Solomon Islands, Guadalcanal] [lgr]
Lengo: Vidiki [Solomon Islands, Guadalcanal] [lgr]
Longgu [Solomon Islands, Guadalcanal] [lgu]
Luga [Solomon Islands] [lga]
Lunga [Solomon Islands, Western] [lga]
Malango [Solomon Islands, Guadalcanal] [mln]
Marovo [Solomon Islands] [mvo]
Mono [Solomon Islands, Western] [mte]
Mono: Alu [Solomon Islands] [mte]
Mono: Fauro [Solomon Islands, Western] [mte]
Natugu: Ndeni [Solomon Islands, Temotu] [ntu]
Navlopento [Solomon Islands, Temotu] [nlz]
Neboa [Solomon Islands, Temotu] [utp]
Nieuwa [Solomon Islands, Temotu] [nfl]
Ontong Java: Luangiua [Solomon Islands] [ojv]
Oroha [Solomon Islands, Malaita] [ora]
Owa Rafa [Solomon Islands, Makira] [agw]
Parego [Solomon Islands, Makira] [bxa]
Pijin [Solomon Islands] [pis]
Pileni [Solomon Islands, Temotu] [piv]
Rennellese [Solomon Islands, Central Islands] [mnv]
Roviana [Solomon Islands, Western] [rug]
Sa'a [Solomon Islands, Malaita] [apb]
Sa'a: Ulawa [Solomon Islands, Malaita] [apb]
Santa Ana [Solomon Islands] [stn]
Savosavo [Solomon Islands, Central Islands] [svs]
Sikaiana [Solomon Islands] [sky]
Simbo [Solomon Islands] [sbb]
Star Harbour [Solomon Islands, Makira] [agw]
Tairaha [Solomon Islands, Makira] [bxa]
Talise: Koo [Solomon Islands, Guadalcanal] [tlr]
Talise: Poleo [Solomon Islands, Guadalcanal] [tlr]
Talise: Tolo [Solomon Islands] [tlr]
Te Motu [Solomon Islands, Temotu] [ntu]
Tikopia [Solomon Islands, Temotu] [tkp]
To'abaita [Solomon Islands, Malaita] [mlu]
Vaghua [Solomon Islands, Western] [tva]
Vangunu [Solomon Islands, Western] [mpr]
Vanikoro [Solomon Islands, Temotu] [vnk]
Varisi [Solomon Islands, Western] [vrs]
Veuru Moli [Solomon Islands, Guadalcanal] [tlr]
Zabana [Solomon Islands, Isabel] [kji]

மக்கள் குழுக்களில் சாலமன் ஐலண்ட்ஸ்

Anuta; Areare; Arosi; Asumbua; Babatana; Baeggu; Baelelea; Baniata; Bauro; Bilua; Birao; Blablanga; Bugoto; Deaf; Dorio; Duke; Euronesian; Fagani; Fataleka; Fijian; Fiu; Florida Islander, Nggela; Gao; Ghari; Gulaalaa; Han Chinese, Mandarin; Hoava; Kahua; Kiribertese; Kokota; Kumbokota; Kusaghe; Kwaio; Langalanga; Lau; Lengo; Longgu; Lungga; Malango; Maringe, Cheke Holo; Marovo; Mono, Alu; Nalogo; Nanggu; Natugu; Nembao; Neo-Melanesian Papuan; Oloha; Ontong Java Islander; Pileni; Reef Islander; Rennellese; Ririo; Roviana; Russel Islander; Saa, South Malaita; Santa Ana; Savo Islander; Sikayana; Simbo; Solomoni Creole; Talise; Tavula; Teanu, Buma; Tikopia; To'ambaita; Ugele; Vangunu; Vanuatu Melanesian; Varese; Zabana;

சாலமன் ஐலண்ட்ஸ் பற்றிய செய்திகள்