Mi laik soim yu pren bilong mi Jisas [YBS Singing] - Tok Pisin

Is this recording useful?

Verzameling van christelijke muziek of liederen.

Programma nummer: C65448
Taalnaam: Tok Pisin

Programma lengte: 1:03:40

Mi laik soim yu pren ▪ Jisas yu pren long mi (I want to show you friend ▪ Jesus you are my friend)

1:34

1. Mi laik soim yu pren ▪ Jisas yu pren long mi (I want to show you friend ▪ Jesus you are my friend)

Jisas I winim ol pren ▪ 1 Timotio 1:17 (Friends, Jesus has victory (lit: Jesus defeats all friends) ▪ 1 Timothy 1:17)

1:16

2. Jisas I winim ol pren ▪ 1 Timotio 1:17 (Friends, Jesus has victory (lit: Jesus defeats all friends) ▪ 1 Timothy 1:17)

God i Bikpela ▪ God bilong me i gat strong (God is Lord ▪ My God is strong)

1:27

3. God i Bikpela ▪ God bilong me i gat strong (God is Lord ▪ My God is strong)

God i gat olgeta strong ▪ Kolosi 1:20 (God has all strength ▪ Colossians 1:20)

1:23

4. God i gat olgeta strong ▪ Kolosi 1:20 (God has all strength ▪ Colossians 1:20)

God laik ol i wanbel ▪ 1 Jon 1:3 (God wants everyone to agree ▪ 1 John 1:3)

1:44

5. God laik ol i wanbel ▪ 1 Jon 1:3 (God wants everyone to agree ▪ 1 John 1:3)

Sin i wanem samting ▪ 1 Jon 5:17 (What is sin? ▪ 1 John 5:17)

1:06

6. Sin i wanem samting ▪ 1 Jon 5:17 (What is sin? ▪ 1 John 5:17)

I gat pe belong sin ▪ Rom 6:23 (There Is Payment for Sin ▪ Romans 6:23)

2:33

7. I gat pe belong sin ▪ Rom 6:23 (There Is Payment for Sin ▪ Romans 6:23)

Olgeta man i mas i dai ▪ Hebru 9:27 (Everyone must die ▪ Hebrews 9:27)

1:04

8. Olgeta man i mas i dai ▪ Hebru 9:27 (Everyone must die ▪ Hebrews 9:27)

Kot bai painim yumi tu ▪ Jon 3:19 (Judgement is for all of us ▪ John 3:19)

1:45

9. Kot bai painim yumi tu ▪ Jon 3:19 (Judgement is for all of us ▪ John 3:19)

I gat tupela lain ▪ Matyu 25:41 (There are two groups (of people) ▪ Matthew 25:41)

1:53

10. I gat tupela lain ▪ Matyu 25:41 (There are two groups (of people) ▪ Matthew 25:41)

Yu step long wanem lain ▪ Matyu 25:34 (Which group are you in ▪ Matthew 25:34)

1:17

11. Yu step long wanem lain ▪ Matyu 25:34 (Which group are you in ▪ Matthew 25:34)

Jisas em i laip ▪ 1 Jon 5:11-12 (Jesus is life ▪ 1 John 5:11-12)

2:19

12. Jisas em i laip ▪ 1 Jon 5:11-12 (Jesus is life ▪ 1 John 5:11-12)

Jisas i as bilong laip ▪ Matyu 4:4 (Jesus is the way of life ▪ Matthew 4:4)

1:37

13. Jisas i as bilong laip ▪ Matyu 4:4 (Jesus is the way of life ▪ Matthew 4:4)

God i mar i mar i long yumi ▪ Eph 1:7 (God loves you and me ▪ Ephesians 1:7)

1:30

14. God i mar i mar i long yumi ▪ Eph 1:7 (God loves you and me ▪ Ephesians 1:7)

Yumi i bin mekim sin ▪ 1 Peta 3:18 (We have all sinned ▪ 1 Peter 3:18)

1:23

15. Yumi i bin mekim sin ▪ 1 Peta 3:18 (We have all sinned ▪ 1 Peter 3:18)

Kraist i no mekim sin ▪ 2 Cor 5:21 (Christ did not sin ▪ 2 Corinthians 5:21)

1:16

16. Kraist i no mekim sin ▪ 2 Cor 5:21 (Christ did not sin ▪ 2 Corinthians 5:21)

Yumi i stap sinman yet ▪ Rom 5:8 (We are still sinners ▪ Romans 5:8)

1:07

17. Yumi i stap sinman yet ▪ Rom 5:8 (We are still sinners ▪ Romans 5:8)

Yumi mas bilip long Jisas ▪ Rom 10:10 (We must believe in Jesus ▪ Romans 10:10)

1:11

18. Yumi mas bilip long Jisas ▪ Rom 10:10 (We must believe in Jesus ▪ Romans 10:10)

Yumi mas tanim bel ▪ Aposel 2:38 (We must change our ways (repent) ▪ Acts 2:38)

1:38

19. Yumi mas tanim bel ▪ Aposel 2:38 (We must change our ways (repent) ▪ Acts 2:38)

Yupela mas lusim rong long ol ▪ Matyu 6:15 (We must stop doing wrong ▪ Matthew 6:15)

0:56

20. Yupela mas lusim rong long ol ▪ Matyu 6:15 (We must stop doing wrong ▪ Matthew 6:15)

Yu mas autim bilip ▪ Matyu 16:16 (You must confess your belief ▪ Matthew 16:16)

1:05

21. Yu mas autim bilip ▪ Matyu 16:16 (You must confess your belief ▪ Matthew 16:16)

God i mari mari long yumi ▪ Rom 3:24 (God loves us ▪ Romans 3:24)

1:29

22. God i mari mari long yumi ▪ Rom 3:24 (God loves us ▪ Romans 3:24)

Yumi mas stap long stretpela pasin ▪ 1 Jon 2:6 (We must keep on doing the right thing ▪ 1 John 2:6)

1:36

23. Yumi mas stap long stretpela pasin ▪ 1 Jon 2:6 (We must keep on doing the right thing ▪ 1 John 2:6)

Yumi mas givim bodi long God ▪ Rom 6:13,14 (We must give our bodies to God ▪ Romans 6:13,14)

1:23

24. Yumi mas givim bodi long God ▪ Rom 6:13,14 (We must give our bodies to God ▪ Romans 6:13,14)

Yumi mas pas long Jisas ▪ Jon 15:5 (We must stay with Jesus (lit: We must go past Jesus) ▪ John 15:5)

1:14

25. Yumi mas pas long Jisas ▪ Jon 15:5 (We must stay with Jesus (lit: We must go past Jesus) ▪ John 15:5)

Yumi mas ritim Baibel ▪ Aposel 17:11 (We must read the bible ▪ Acts 17:11)

1:11

26. Yumi mas ritim Baibel ▪ Aposel 17:11 (We must read the bible ▪ Acts 17:11)

Opim dua long Jisas ▪ Rev 3:20 (Open the door to Jesus ▪ Revelation 3:20)

0:54

27. Opim dua long Jisas ▪ Rev 3:20 (Open the door to Jesus ▪ Revelation 3:20)

Hevi i kamap long Kristin ▪ Hebru 5:8 (Guilt has come to the Christian ▪ Hebrews 5:8)

0:58

28. Hevi i kamap long Kristin ▪ Hebru 5:8 (Guilt has come to the Christian ▪ Hebrews 5:8)

God i givim bel isi ▪ 2 Korin 1:3,4 (God gives peace ▪ 2 Corinthians 1:3-4)

2:07

29. God i givim bel isi ▪ 2 Korin 1:3,4 (God gives peace ▪ 2 Corinthians 1:3-4)

God i bosim olgeta samting ▪ Rom 8:28 (God controls everything ▪ Romans 8:20)

1:23

30. God i bosim olgeta samting ▪ Rom 8:28 (God controls everything ▪ Romans 8:20)

Yumi mas bihaimin tok long God ▪ Sam 119:9,11 (We must follow God's Word ▪ Psalm 119:9)

1:42

31. Yumi mas bihaimin tok long God ▪ Sam 119:9,11 (We must follow God's Word ▪ Psalm 119:9)

Wokabout long klinpela pasin ▪ Taitas 3:8 (Living a clean life ▪ Titus 3:8)

1:03

32. Wokabout long klinpela pasin ▪ Taitas 3:8 (Living a clean life ▪ Titus 3:8)

Yumi mas autim ol sin ▪ 1 Jon 1:9 (We must all confess all sin ▪ 1 John 1:9)

0:56

33. Yumi mas autim ol sin ▪ 1 Jon 1:9 (We must all confess all sin ▪ 1 John 1:9)

Yumi mas pas wantain Kraist ▪ Rom 6:5,6 (We must stay close to Christ ▪ Romans 6:5,6)

1:05

34. Yumi mas pas wantain Kraist ▪ Rom 6:5,6 (We must stay close to Christ ▪ Romans 6:5,6)

Strongim Kristin laip ▪ Matyu 6:33 (Strengthen your Christian life ▪ Matthew 6:33)

2:07

35. Strongim Kristin laip ▪ Matyu 6:33 (Strengthen your Christian life ▪ Matthew 6:33)

Ritim tok long Baibel ▪ Jon 15:7 (Write the talk of the Bible ▪ John 15:7)

1:35

36. Ritim tok long Baibel ▪ Jon 15:7 (Write the talk of the Bible ▪ John 15:7)

Bilip na mekim prea ▪ Matyu 21:22 (Believe and pray ▪ Matthew 21:22)

0:48

37. Bilip na mekim prea ▪ Matyu 21:22 (Believe and pray ▪ Matthew 21:22)

Autim tok long samting ▪ Luk 8:39 (Say something ▪ Luke 8:39)

1:30

38. Autim tok long samting ▪ Luk 8:39 (Say something ▪ Luke 8:39)

Bihaimim gut ol lo ▪ Jon 14:21 (Follow the law completely ▪ John 14:21)

1:22

39. Bihaimim gut ol lo ▪ Jon 14:21 (Follow the law completely ▪ John 14:21)

Litimapin nem bilong Jisas ▪ Mi amamas tumas (Lift up the name of Jesus ▪ I am very happy)

0:49

40. Litimapin nem bilong Jisas ▪ Mi amamas tumas (Lift up the name of Jesus ▪ I am very happy)

Yumi mas stap wantain Jisas ▪ Jon 16:33 (We must stay with Jesus ▪ John 16:33)

1:45

41. Yumi mas stap wantain Jisas ▪ Jon 16:33 (We must stay with Jesus ▪ John 16:33)

Yumi laikim tru Bikpela ▪ Sam 122:1 (We love God ▪ Psalm 122:1)

1:30

42. Yumi laikim tru Bikpela ▪ Sam 122:1 (We love God ▪ Psalm 122:1)

Pasin bilong givim ▪ 2 Korin 9:7 (The way of giving ▪ 2 Corinthians 9:7)

1:45

43. Pasin bilong givim ▪ 2 Korin 9:7 (The way of giving ▪ 2 Corinthians 9:7)

Amamasim Bikpela ▪ Aposel 1:11 (Rejoice in the Lord (Make God happy) ▪ Acts 1:11)

0:50

44. Amamasim Bikpela ▪ Aposel 1:11 (Rejoice in the Lord (Make God happy) ▪ Acts 1:11)

Laip i stap altain altain ▪ 1 Korin 15:53 (Everlasting life ▪ 1 Corinthians 15:53)

1:12

45. Laip i stap altain altain ▪ 1 Korin 15:53 (Everlasting life ▪ 1 Corinthians 15:53)

Downloads en Bestellingen

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Copyright © Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Contact for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on cassette or CD, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. Neem contact op met de klantenservice.

Over onze geluidsopnamen

GRN heeft Bijbelverhalen, Gospelliederen, Christelijke muziek en evangelische boodschappen vertaald in meer dan 6000 talen en dialecten. De meesten ervan kunnen gratis gedownload worden. De gratis audio-opnamen en scripts zijn populair bij christelijke zendingsorganisaties en kerken. Zij zijn geschikt voor evangelisatie, gemeentestichting, en voor gebruik binnen andere gemeenteactiviteiten. De opnamen zijn ingesproken door mensen die de taal als moedertaal spreken en de Bijbelverhalen, liederen en muziek kunnen gebruikt worden om het evangelie van Jezus Christus te communiceren op een cultureel relevante manier, m.n. binnen orale culturen.

Verwante informatie