!Xoo: Ki|hazi taalnaam

Taalnaam: !Xoo: Ki|hazi
ISO Taalnaam: !Xóõ [nmn]
GRN Taalnummer: 18365
Language Scope: Unknown
Language State: Not Verified
ROD dialectcode:

Audio opnamen beschikbaar in !Xoo: Ki|hazi

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

ǂAmte ka ka pXoma ka ke LUKE, Chapta 1 [The Goed Nieuws by Luke, Chapter 1] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download The Goed Nieuws by Luke, Chapter 1 MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A65897).

ǂAmte ka ka pXoma ka ke LUKE, Chapta 2 [The Goed Nieuws by Luke, Chapter 2] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download The Goed Nieuws by Luke, Chapter 2 MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A65945).

ǂAmte ka ka pXoma ka ke LUKE, Chapta 3 [The Goed Nieuws by Luke, Chapter 3] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download The Goed Nieuws by Luke, Chapter 3 MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A65959).

ǂAmte ka ka pXoma ka ke LUKE, Chapta 4 [The Goed Nieuws by Luke, Chapter 4] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download The Goed Nieuws by Luke, Chapter 4 MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A65947).

ǂAmte ka ka pXoma ka ke LUKE, Chapta 5 [The Goed Nieuws by Luke, Chapter 5] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download The Goed Nieuws by Luke, Chapter 5 MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A65949).

ǂAmte ka ka pXoma ka ke LUKE, Chapta 6 [The Goed Nieuws by Luke, Chapter 6] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download The Goed Nieuws by Luke, Chapter 6 MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A65962).

ǂAmte ka ka pXoma ka ke LUKE, Chapta 7 [The Goed Nieuws by Luke, Chapter 7] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download The Goed Nieuws by Luke, Chapter 7 MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A65953).

ǂAmte ka ka pXoma ka ke LUKE, Chapta 8 [The Goed Nieuws by Luke, Chapter 8] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download The Goed Nieuws by Luke, Chapter 8 MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A65960).

ǂAmte ka ka pXoma ka ke LUKE, Chapta 9 [The Goed Nieuws by Luke, Chapter 9] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download The Goed Nieuws by Luke, Chapter 9 MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A65963).

ǂAmte ka ka pXoma ka ke LUKE, Chapta 10 [The Goed Nieuws by Luke, Chapter 10] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download The Goed Nieuws by Luke, Chapter 10 MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A65950).

ǂAmte ka ka pXoma ka ke LUKE, Chapta 11 [The Goed Nieuws by Luke, Chapter 11] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download The Goed Nieuws by Luke, Chapter 11 MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A65981).

ǂAmte ka ka pXoma ka ke LUKE, Chapta 12 [The Goed Nieuws by Luke, Chapter 12] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download The Goed Nieuws by Luke, Chapter 12 MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A65992).

ǂAmte ka ka pXoma ka ke LUKE, Chapta 13 [The Goed Nieuws by Luke, Chapter 13] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download The Goed Nieuws by Luke, Chapter 13 MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A65958).

ǂAmte ka ka pXoma ka ke LUKE, Chapta 14 [The Goed Nieuws by Luke, Chapter 14] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download The Goed Nieuws by Luke, Chapter 14 MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A65993).

ǂAmte ka ka pXoma ka ke LUKE, Chapta 15 [The Goed Nieuws by Luke, Chapter 15] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download The Goed Nieuws by Luke, Chapter 15 MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A65994).

ǂAmte ka ka pXoma ka ke LUKE, Chapta 16 [The Goed Nieuws by Luke, Chapter 16] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download The Goed Nieuws by Luke, Chapter 16 MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A65995).

ǂAmte ka ka pXoma ka ke LUKE, Chapta 17 [The Goed Nieuws by Luke, Chapter 17] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download The Goed Nieuws by Luke, Chapter 17 MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A66031).

ǂAmte ka ka pXoma ka ke LUKE, Chapta 18 [The Goed Nieuws by LUKE, Chapter 18] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download The Goed Nieuws by LUKE, Chapter 18 MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A66032).

ǂAmte ka ka pXoma ka ke LUKE, Chapta 19 [The Goed Nieuws by Luke, Chapter 19] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download The Goed Nieuws by Luke, Chapter 19 MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A65980).

ǂAmte ka ka pXoma ka ke LUKE, Chapta 20 [The Goed Nieuws by Luke, Chapter 20] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download The Goed Nieuws by Luke, Chapter 20 MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A65999).

ǂAmte ka ka pXoma ka ke LUKE, Chapta 21 [The Goed Nieuws by Luke, Chapter 21] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download The Goed Nieuws by Luke, Chapter 21 MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A65998).

ǂAmte ka ka pXoma ka ke LUKE, Chapta 22 [The Goed Nieuws by Luke, Chapter 22] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download The Goed Nieuws by Luke, Chapter 22 MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A65997).

ǂAmte ka ka pXoma ka ke LUKE, Chapta 23 [The Goed Nieuws by LUKE, Chapter 23] (in !Xóõ [!Xoon])

Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A66033).

ǂAmte ka ka pXoma ka ke LUKE, Chapta 24 [The Goed Nieuws by Luke, Chapter 24] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download The Goed Nieuws by Luke, Chapter 24 MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A65996).

1. Taa ke ba !'oin k'n ke e 'n ke Jehofa [1. Jehovah Is My Shepherd] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 1. Jehovah Is My Shepherd MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Pesalma 23 (Psalm 23) (A66035).

2. N!arute tu ǂ'e N!ole |a Kolo ka sa [2. Jehovah Created Everything] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 2. Jehovah Created Everything MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Genesise Chapta 2:1-10, 15-25 (Genesis 2:1-10, 15-25) (A66036).

3. Satanne ǀa Qaetusa [3. The Fall Of Satan] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 3. The Fall Of Satan MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Isaia Chapta 14: 8-14 (Isaiah 14:8-14) (A66037).

4. Atamo e ǁohoboka Nǁwahatam ǀi !'om ǀi [4. The Fall Of Man] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 4. The Fall Of Man MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Genesise Chapta 3 (Genesis 3) (A66038).

5. Kainne tu ǂ'e Abele [5. Cain And Abel] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 5. Cain And Abel MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Genesise Chapta 4:1-16 (Genesis 4:1-16) (A66039).

6. Nǁwahatam A ba G!ai ka Tam ke Noa [6. God Is Pleased With Noah] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 6. God Is Pleased With Noah MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Genesise Chapta 6:19-22 (Genesis 6:19-22) (A66040).

7. Gǂomsa ka Nǁwahatam tu ǂ'e Noa [7. Noah And God's Covenant] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 7. Noah And God's Covenant MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Genesise Chapta 9:8-17 (Genesis 9:8-17) (A66041).

8. Nǁae ke Gǂam ǀi ki Babele ǀiyi [8. The Tower Of Babel] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 8. The Tower Of Babel MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Genesise Chapta 11:1-9 (Genesis 11:1-9) (A66042).

9. Jehofa E !'ai ke Abram [9. Jehovah Calls Abram] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 9. Jehovah Calls Abram MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Genesise Chapta 12:1-7 (Genesis 12:1-7) (A66043).

10. Nǁwahatam a Ja ke Abraham [10. God Tests Abraham] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 10. God Tests Abraham MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Genesise Chapta 22:1-19 (Genesis 22:1-19) (A66044).

11. Egepeto ǀu Tu U ba si Taq'a ke taqu ku Israele ǀu tuu [11. Israel In Slavery] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 11. Israel In Slavery MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Ekesodo Chapta 1:8-14 (Exodus 1:8-14) (A66045).

12. Jehofa e ba ǁha ke Moshe [12. God Calls Moses] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 12. God Calls Moses MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Ekesodo Chapta 3:1-12 (Exodus 3:1-12) (A66046).

13. ǂHinni ya ǀWasa [13. The Passover] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 13. The Passover MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Ekesodo Chapta 12:21-33 (Exodus 12:21-33) (A66047).

14. Manna tu ǂ'e ǁAqhale [14. Manna And Quail] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 14. Manna And Quail MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Ekesodo Chapta 16:1-15 (Exodus 16:1-15) (A66048).

15. !Qaa i ba !ona ke !hom ǂqala [15. Water Comes From The Rock] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 15. Water Comes From The Rock MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Ekesodo Chapta 17:1-7 (Exodus 17:1-7) (A66049).

16. !'Om ki ka ku !qono ǀxate Nǂom ki [16. The Ten Commandments] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 16. The Ten Commandments MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Ekisodo 20:10-17 (Exodus 20:10-17) (A66050).

17. Gu Pwaqa ke ba ǂqanni ke [17. The Golden Calf] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 17. The Golden Calf MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Ekesodo Chapta 32:1-14 (Exodus 32:1-14) (A66051).

18. ǁOhmsa ǀHabi ǀAnnya [18. A Sacrifice For Sin] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 18. A Sacrifice For Sin MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Lefitiko Chapta 5:17-19 (Leviticus 5:17-19) (A66052).

19. Siisate ka ka Qahnnsa ka [19. The Angry Snakes] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 19. The Angry Snakes MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Dipalo Chapta 21:4-9 (Numbers 21:4-9) (A66053).

20. Porofite !Xaa ke !obe Moshe ke [20. A Prophet Like Moses] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 20. A Prophet Like Moses MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Detoronomi Chapta 18:15-19 (Deutoronomy 18:15-19) (A66054).

21. Joshua e ka ba ǂAqhann ku tu ke Moshe ǀa ǁOnsa [21. Joshua Commissioned] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 21. Joshua Commissioned MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Detoronomi Chapta 31:1-8 (Deutoronomy 31:1-8) (A66055).

22. U ǁha Ke E Ku 'n Kolo Nǀe ke [22. Choose Whom You Will Serve] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 22. Choose Whom You Will Serve MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Joshua Chapta 24:13-18 (A66056).

23. Dafide Pwaqa e ka Nǁaqa [23. David Anointed] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 23. David Anointed MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. 1 Samwele Chapta 16:1-13 (A66057).

24. Jehofa E Qaqa ǀwa ǂaan nǀe Nathanne nǀa Khaoxa Dafite [24. Jehovah’s Covenant With David] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 24. Jehovah’s Covenant With David MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. 2 Samuele Chapta 7:8-17 (A66063).

25. Porofite Elija tu ǂ'e Porofitite Baale ǀinnya [25. Elijah And The Baal Prophets] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 25. Elijah And The Baal Prophets MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. 1 ǁ'aixamate Chapta 18:17-39 (1 Kings 18:17-39) (A66064).

26. ǁ'aixa !xaa ka Si ǀi ka [26. The Coming King] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 26. The Coming King MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Isaia Chapta 9:1-7 (Isaiah 9:1-17) (A66073).

27. !Aha Jehofa ǀinnya ka ma ka ǁXala ka ka [27. The Suffering Servant Of Jehovah] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 27. The Suffering Servant Of Jehovah MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Isaia Chapta 53:1-12 (Isaiah 53:1-12) (A66074).

28. Gǀoma sa ke Jesu ǀa ǁ’Aun sa [28. Jesus’ Birth Announced] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 28. Jesus’ Birth Announced MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Luke 1:26-38 (A66075).

29. Jesu ǀa ǁ'Aunsa [29. Jesus Is Born] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 29. Jesus Is Born MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Luke 2:1-7 (A66076).

30. Tu ku ba !’Oin ku tu ǂ'a Angelete [30. The Shepherds And The Angels] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 30. The Shepherds And The Angels MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Luke Chapta 2:8-20 (Luke 2:8-20) (A66077).

31. Jesu e ba ka !Oqhu [31. Jesus Is Baptised] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 31. Jesus Is Baptised MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Mathaio Chapta 3:13-17 (Matthew 3:13-17) (A66078).

32. Jesu Kuu Pwaqa Nǁwahatam ǀ [32. Jesus The Lamb Of God] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 32. Jesus The Lamb Of God MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Johanne Chapta 1:29-37 (John 1:29-37) (A66079).

33. Jesu E !'ai ku tu ku ba ka !ho ka E ǀuyu [33. Jesus Calls His Disciples] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 33. Jesus Calls His Disciples MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Luke 5:1-11 (A66080).

34. Jesu E !ho ku ka ǀXobesa [34. Jesus Teaches Them To Pray] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 34. Jesus Teaches Them To Pray MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Mathaio Chapter 6:7-13 (Matthew 6:7-13) (A66081).

35. Jesu E ǀo'm ka Taaqa ka ba Qaqi ka ka ǂaan tShwate ba Txali ka [35. Jesus Heals A Paralytic] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 35. Jesus Heals A Paralytic MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Luke 5:17-26 (A66082).

36. Taaqae ka ǁAhnn ǀi ka e Nǁaqe Dzh'han ke Jesu Nǂomate [36. A Sinful Woman Anoints Jesus' Feet] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 36. A Sinful Woman Anoints Jesus' Feet MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Luke 1:26-38 (A66083).

37. Petere E ba Nǁala E ba ti Jesu ke hehe [37. Peter Declares Who Jesus Is] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 37. Peter Declares Who Jesus Is MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Luke 9:18-22 (A66084).

38. Jesu E ka Nǀa ke ǀa 'Nǁhani sa [38. Jesus Appears In His Glory] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 38. Jesus Appears In His Glory MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Luke 9:28-36 (A66085).

39. Jesus si ǀo'm ke Pwaqa ke e ǂ'ama ǁoan ǁoa Tannasa ǀannya [39. Jesus Heals A Child With A Spirit Of Muteness] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 39. Jesus Heals A Child With A Spirit Of Muteness MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Marko Chapta 9:14-26 (Mark 9:14-26) (A66086).

40. Daqha ke Samaria ǀe taa [40. The Parable Of The Samaritan] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 40. The Parable Of The Samaritan MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Luke 10:25-37 (A66087).

41. Jesu e ba !hau tu ku 5000 ku ka Asa [41. Jesus Feeds The 5000] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 41. Jesus Feeds The 5000 MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Matheo 14:13-21 (Matthew 14:13-21) (A66088).

42. Daqha N!oa ǀennya ke Pwaqa ǀa Taaq Pwaqa ka N!oha ǀi ka [42. The Parable Of The Lost Son] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 42. The Parable Of The Lost Son MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Luke 15:11-32 (A66089).

43. Gǀoma sa ke Jesu ǀa ǁ’Aun sa [43. The Rich Man And Lazarus] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 43. The Rich Man And Lazarus MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Luke 16:26-38 (A66090).

44. Taqa ǂ'wa a qaqa ts'n e ma qua ka Nǁwahatam [44. One Man Returns And Praises God] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 44. One Man Returns And Praises God MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Luke 17:11-19 (A66091).

45. Jesu e ba Si ǀO'm ke Taa ke ǁOa ba ǂiin ke [45. Jesus Heals A Blind Man] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 45. Jesus Heals A Blind Man MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Luke 18:35-43 (A66092).

46. Nǁwahatam a 'n qhaye n!ole [46. God So Loved The World] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 46. God So Loved The World MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Johanne 3:14-18 (John 3:14-18) (A66093).

47. Jesu E Gwi ke Lasaro ku tu ku qaqa ǀ'a ǀi ku [47. Jesus Raises Lazarus From The Dead] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 47. Jesus Raises Lazarus From The Dead MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Johanne 11:32-44 (John 11:32-44) (A66094).

48. U Kolo ke Gaah ǀinnte U Qaiye Jesu [48. They Plot To Kill Jesus] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 48. They Plot To Kill Jesus MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Johanne 11:45-53 (John 11:45-53) (A66095).

49. Jesu ke Dao [49. I Am The Way] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 49. I Am The Way MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Johanne 14:1-7 (John 14:1-7) (A66096).

50. G!hoan ǀa Asa Taa !xae ǀannya [50. The Lord's Supper] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 50. The Lord's Supper MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Luke 22:7-23 (A66097).

51. Jesu E ka ǀoa [51. Jesus Is Taken] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 51. Jesus Is Taken MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Luke 22:27-53 (A66098).

52. U Nǀe Jesus ki ǀHabe [52. Jesus' Trial] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 52. Jesus' Trial MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Luke 23:1-25 (A66099).

53. U ǁxau ke Jesu ki Mpwaye Qaisa ǀiyi [53. They Crucify Jesus On The Killing Tree] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 53. They Crucify Jesus On The Killing Tree MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Matheo 27:32-44 (Matthew 27:32-44) (A66100).

54. ǀ'a Jesu ǀEnnya [54. Jesus' Death] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 54. Jesus' Death MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Mathaio 27:45-54 (Matthew 27:45–54) (A66101).

55. Jesu ǀa Nǁaunkasa [55. Jesus’ Burial] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 55. Jesus’ Burial MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Mathaio 27:57-66 (Matthew 27:57-66) (A66102).

56. Jesu ǀa Qxabasa [56. Jesus' Resurrection] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 56. Jesus' Resurrection MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Mathaio 28:1-10 (Matthew 28:1-10) (A66103).

57. Jesu e nǂaqri !om e ti "Sa ya Kolo ku Tu ku ba ka !ho ka ku Nǀ'n" [57. The Great Commission] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 57. The Great Commission MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Mathaio 28:16-20 (Matthew 28:16–20) Jesu e nǂaqri !om e ti "Sa ya Kolo ku Tu ku ba ka !ho ka ku Nǀ'n" (A66104).

58. ǁHoon nǀa ǁoan Nǁwahatam ǀannya [58. Promise Of Holy Spirit & The Ascension] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 58. Promise Of Holy Spirit & The Ascension MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Gǀansiate 1:3-11 (Acts 1:3-11 ) (A66105).

59. ǁ'annate ka ǂhaa ka Kereke ǀinnya [59. The First Days Of The Church] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 59. The First Days Of The Church MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Gǀansiate 2:36-47 (Acts 2:36–47) (A66106).

60. Filipo Tu ǂ'e Taa !xae ke ba Gǀaan Nǀa Khaoxa Itiopia ǀannya ke [60. Philip And The Official Of The Ethiopian Monarch] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 60. Philip And The Official Of The Ethiopian Monarch MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Gǀansiate 8:26-40 (Acts 8:26-40) (A66107).

61. N!ari ǁoqe tu ǂ'e N!ole ǁoqe [61. The New Heaven And Earth] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 61. The New Heaven And Earth MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Si'nnǀasa 21:1-8 (Revelation 21:1-8) (A66108).

62. Tshusa Khaohxakasa ǀanny [62. The Throne Of The King] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download 62. The Throne Of The King MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. Si'nnǀasa 22:1-5 (Revelation 22:1 - 5) (A66109).

I N||ae Ke Seye [We Sing the Truth] (in !Xóõ [!Xoon])

(Download We Sing the Truth MP3 in !Xoo: Ki|hazi) Verzameling van christelijke muziek of liederen. (A66034).

Andere namen voor !Xoo: Ki|hazi

Ki/hazi
!Xóõ: Ki|hazi

Waar !Xoo: Ki|hazi wordt gesproken

Botswana
Namibia

Dialecten verwant aan !Xoo: Ki|hazi

People Groups who speak !Xoo: Ki|hazi

Nusan, Xoo;

Informatie over !Xoo: Ki|hazi

Bevolkingsaantal: 3,200

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.