Djinang [dji]

ISO 언어 이름: Djinang
ISO 언어 코드: dji
인구: 220

GRN는이 언어 코드 내에서 음성 언어와 방언을 7을 사용할 수 있습니다.

1. Djinang

GRN 언어 번호: 3686

Djinang에 대한 다른 이름

Djinaŋ
Djiniŋ
Jandijinung
Yandjinaŋ
Yolngu
Yolŋu
Yuulngu

Djinang 이(가) 말해짐

Australia

2. Djinang: Balmbi

GRN 언어 번호: 9323
인구: 250

Djinang: Balmbi에 대한 다른 이름

Balmbi
Bälmbi
Baḻmbi
Bäḻmbi
Balurbi
Djinang
Djinaŋ
Djinang: Balurbi
Yolngu
Yolŋu
Yuulngu

Djinang: Balmbi 이(가) 말해짐

Australia

3. Djinang: Djadiwitjibi

GRN 언어 번호: 9324
인구: 250

Djinang: Djadiwitjibi에 대한 다른 이름

Djadiwitji
Djaḏiwitji
Djadiwitjibi
Djaḏiwitjibi
Djadiwitjipi
Djaḏiwitjipi
Djinang
Djinaŋ
Djinaŋ: Djaḏiwitjibi
Yolngu
Yolŋu
Yuulngu

Djinang: Djadiwitjibi 이(가) 말해짐

Australia

4. Djinang: Manyarring

GRN 언어 번호: 9325
인구: 250

Djinang: Manyarring에 대한 다른 이름

Djinang
Djinaŋ
Djinaŋ: Manyarriŋ
Manyarring
Manyarriŋ
Yolngu
Yolŋu
Yuulngu

Djinang: Manyarring 이(가) 말해짐

Australia

5. Djinang: Mildjingi

GRN 언어 번호: 9326
인구: 250

Djinang: Mildjingi에 대한 다른 이름

Djinang
Djinaŋ
Djinaŋ: Mildjiŋi
Mildjingi
Mildjiŋi
Yolngu
Yolŋu
Yuulngu

Djinang: Mildjingi 이(가) 말해짐

Australia

6. Djinang: Murrungun

GRN 언어 번호: 9327
인구: 250

Djinang: Murrungun에 대한 다른 이름

Djinang
Djinaŋ
Djinaŋ: Murruŋun
Murrungun
Murruŋun
Yolngu
Yolŋu
Yuulngu

Djinang: Murrungun 이(가) 말해짐

Australia

7. Djinang: Wulaki

GRN 언어 번호: 9328
인구: 250

Djinang: Wulaki에 대한 다른 이름

Djinang
Djinaŋ
Djinaŋ: Wuḻaki
Wulaki
Wuḻaki
Wurlaki
Yolngu
Yolŋu
Yuulngu

Djinang: Wulaki 이(가) 말해짐

Australia

People Groups who speak Djinang

Djinang;