Chavacano [cbk]

ISO 언어 이름: Chavacano
ISO 언어 코드: cbk
인구: 293,000

GRN는이 언어 코드 내에서 음성 언어와 방언을 7을 사용할 수 있습니다.

1. Chabakano

GRN 언어 번호: 268
인구: 155,000

Chabakano에 대한 다른 이름

Chavacano
Zamboangueno
Zamboangueño

Chabakano 이(가) 말해짐

Philippines

($a) 언어로 된 오디오북이 사용가능합니다.

C03750 생명의 말씀

2. Chavacano: Caviteqo

GRN 언어 번호: 8714
인구: 292,630

Chavacano: Caviteqo에 대한 다른 이름

Caviteqo

Chavacano: Caviteqo 이(가) 말해짐

Philippines

3. Chavacano: Cotobato Chavacano

GRN 언어 번호: 8715
인구: 292,630

Chavacano: Cotobato Chavacano에 대한 다른 이름

Cotabateno
Cotabateño
Cotobato Chavacano

Chavacano: Cotobato Chavacano 이(가) 말해짐

Philippines

4. Chavacano: Davawenyo Zamboanguenyo

GRN 언어 번호: 8716

Chavacano: Davawenyo Zamboanguenyo에 대한 다른 이름

Abakay Spanish
Davao Chavacano
Davaoeno
Davaoeño
Davaweno
Davaweño
Davawenyo Zamboanguenyo

Chavacano: Davawenyo Zamboanguenyo 이(가) 말해짐

Philippines

5. Chavacano: Ermitano

GRN 언어 번호: 8717

Chavacano: Ermitano에 대한 다른 이름

Chavacano: Ermitaño
Ermitaño
Ermiteno
Ermiteño

Chavacano: Ermitano 이(가) 말해짐

Philippines

6. Chavacano: Ternateno

GRN 언어 번호: 8718
인구: 292,630

Chavacano: Ternateno에 대한 다른 이름

Chavacano: Ternateño
Ternateño
Ternateno Chavacano
Ternateño Chavacano

Chavacano: Ternateno 이(가) 말해짐

Philippines

7. Chavacano: Zamboangueno

GRN 언어 번호: 8719
인구: 292,630

Chavacano: Zamboangueno에 대한 다른 이름

Chavacano: Zamboangueño
Zamboangueño

Chavacano: Zamboangueno 이(가) 말해짐

Philippines

People Groups who speak Chavacano

Chabakano Creole;