Bisorio [bir]

ISO 언어 이름: Bisorio
ISO 언어 코드: bir
인구: 250

GRN는이 언어 코드 내에서 음성 언어와 방언을 2을 사용할 수 있습니다.

1. Bisorio

GRN 언어 번호: 8180
인구: 230

Bisorio에 대한 다른 이름

Iniai
Inyai-Gadio-Bisorio

Bisorio 이(가) 말해짐

Papua New Guinea

2. Bisorio: Pikaru

GRN 언어 번호: 8181
인구: 230

Bisorio: Pikaru에 대한 다른 이름

Bikaru
Pikaru

Bisorio: Pikaru 이(가) 말해짐

Papua New Guinea

People Groups who speak Bisorio

Bisorio;