Cuneiform Luwian [xlu]

Nama Bahasa ISO: Cuneiform Luwian
Kode Bahasa ISO: xlu