Eastern Nisu [nos]

Nama Bahasa ISO: Eastern Nisu
Kode Bahasa ISO: nos
Penduduk: 75,000

Di GRN tersedia 9 pengguna bahasa dan dialek dalam kode bahasa ini.

1. Yi: Eryuan

Nomor Bahasa GRN: 22738
Kode Dialek ROD: 22738
Penduduk: 1,600

Nama lain Yi: Eryuan

Bai Eryuan
Yizu Ervuan
Yizu: Eryuan
彝族 - 洱源

Lokasi Yi: Eryuan digunakan

China

Rekaman audio tersedia dalam Yi: Eryuan

A65214 Kabar Baik

2. Yi: Muzi in Gejiudaqing

Nomor Bahasa GRN: 6080
Kode Dialek ROD: 06080

Nama lain Yi: Muzi in Gejiudaqing

Muzi in Gejiudaqing
彝:Muzi 个旧 daqing
彝:Muzi 個舊 daqing

Lokasi Yi: Muzi in Gejiudaqing digunakan

China

Rekaman audio tersedia dalam Yi: Muzi in Gejiudaqing

C28990 Firman Hidup

3. Yi: Nasu

Nomor Bahasa GRN: 4938
Kode Dialek ROD: 04938

Nama lain Yi: Nasu

Eastern Yi: Hong Yi
Nasu
Nasu, Eastern
Yi: Nasu Gaofeng
Yi, Yunnan
納蘇(彜族東部方言)
纳苏(彝族东部方言)

Lokasi Yi: Nasu digunakan

China

Rekaman audio tersedia dalam Yi: Nasu

C27880 Firman Hidup

4. Yi: Nisu

Nomor Bahasa GRN: 4976

Nama lain Yi: Nisu

Eastern Nisu
Nisu
Nisu, Xinping
尼苏 (新平)
尼蘇 (新平)

Lokasi Yi: Nisu digunakan

China

5. Yi: Nisu in Luchun

Nomor Bahasa GRN: 6082

Nama lain Yi: Nisu in Luchun

Niesupo
Nisu in Luchun

Lokasi Yi: Nisu in Luchun digunakan

China

6. Yi: Nisu Jianshui

Nomor Bahasa GRN: 6193
Kode Dialek ROD: 06193

Nama lain Yi: Nisu Jianshui

Nisu Jianshui
Nisupo Sandao Hong
东尼苏语建水话
東尼蘇語建水話

Lokasi Yi: Nisu Jianshui digunakan

China

Rekaman audio tersedia dalam Yi: Nisu Jianshui

A29800 Firman Hidup

7. Yi: Nisu Yuxi

Nomor Bahasa GRN: 6349
Kode Dialek ROD: 06349

Nama lain Yi: Nisu Yuxi

Nisupo
Nisu Yuxi
东尼苏语玉溪话
東尼蘇語玉溪話

Lokasi Yi: Nisu Yuxi digunakan

China

Rekaman audio tersedia dalam Yi: Nisu Yuxi

C32711 Kabar Baik

8. Yi: Nusu

Nomor Bahasa GRN: 6192
Kode Dialek ROD: 06192
Keaksaraan: 60

Nama lain Yi: Nusu

Nusu
Yi: Yunnan: Nusu
东尼苏语怒苏话
東尼蘇語怒蘇話

Lokasi Yi: Nusu digunakan

China

Rekaman audio tersedia dalam Yi: Nusu

A29780 Firman Hidup

9. Yi, Yunnan

Nomor Bahasa GRN: 4670
Kode Dialek ROD: 04670
Penduduk: 470,000

Nama lain Yi, Yunnan

Gni
Naso
Nasu
Nisu
Nosu
Nyi
Shiping-Jianshui Nisu
Shiping-Jianshui Yi
Southeastern Yi
Southern Nosu
Southern Yi
Yi: Nosu
Yi: Yunnan
云南彝族
雲南彜族

Lokasi Yi, Yunnan digunakan

China

Rekaman audio tersedia dalam Yi, Yunnan

A19831 Firman Hidup

Kelompok Masyarakat yang berbicara Eastern Nisu

Alu; Apu; Azong; Chuanlan; Laowu; Lesu; Nasu, Southern; Nisu, Yuanyang; Xiuba;