Chuanqiandian Cluster Miao [cqd]

Nama Bahasa ISO: Chuanqiandian Cluster Miao
Kode Bahasa ISO: cqd
Nama Bahasa Utama ISO: Bahasa Hmong (Hmong)
Penduduk: 966,000

Di GRN tersedia 55 pengguna bahasa dan dialek dalam kode bahasa ini.

1. Hmong: Pingtang

Nomor Bahasa GRN: 21194
Kode Dialek ROD: 21194

Lokasi Hmong: Pingtang digunakan

China

2. Hmong: Quianxi-Pingba-Qingzhen

Nomor Bahasa GRN: 21195
Kode Dialek ROD: 21195

Lokasi Hmong: Quianxi-Pingba-Qingzhen digunakan

China

3. Miao, Chuanqiandian Cluster

Nomor Bahasa GRN: 20341
Kode Dialek ROD: 20341

Nama lain Miao, Chuanqiandian Cluster

Chuanchientien Miao
Chuanqiandian Miao
Core Farwestern Hmongic
Hua Miao
Sichuan-Guizhou-Yunnan Miao
Western Miao
苗話川黔滇
苗话川黔滇

Lokasi Miao, Chuanqiandian Cluster digunakan

China

4. Miao, Chuanqiandian Cluster: Bai Miao

Nomor Bahasa GRN: 20999

Nama lain Miao, Chuanqiandian Cluster: Bai Miao

Bai Miao

Lokasi Miao, Chuanqiandian Cluster: Bai Miao digunakan

China

5. Miao, Chuanqiandian Cluster: Black Hmong

Nomor Bahasa GRN: 21035

Nama lain Miao, Chuanqiandian Cluster: Black Hmong

Black Hmong
Miao, Chuanqiandian Cluster: Black Meo (derogatory name)

Lokasi Miao, Chuanqiandian Cluster: Black Hmong digunakan

China

6. Miao, Chuanqiandian Cluster: Blue Hmong

Nomor Bahasa GRN: 21001

Nama lain Miao, Chuanqiandian Cluster: Blue Hmong

Blue Hmong
Miao, Chuanqiandian Cluster: Blue Meo (derogatory name)

Lokasi Miao, Chuanqiandian Cluster: Blue Hmong digunakan

China

7. Miao, Chuanqiandian Cluster: Ching Miao

Nomor Bahasa GRN: 21008

Nama lain Miao, Chuanqiandian Cluster: Ching Miao

Ching Miao

Lokasi Miao, Chuanqiandian Cluster: Ching Miao digunakan

China

8. Miao, Chuanqiandian Cluster: Chuan Miao

Nomor Bahasa GRN: 21038

Nama lain Miao, Chuanqiandian Cluster: Chuan Miao

Chuan Miao

Lokasi Miao, Chuanqiandian Cluster: Chuan Miao digunakan

China

9. Miao, Chuanqiandian Cluster: Clear Water Hmong

Nomor Bahasa GRN: 21016

Nama lain Miao, Chuanqiandian Cluster: Clear Water Hmong

Clear Water Hmong

Lokasi Miao, Chuanqiandian Cluster: Clear Water Hmong digunakan

China

10. Miao, Chuanqiandian Cluster: Dananshan Miao

Nomor Bahasa GRN: 20986

Nama lain Miao, Chuanqiandian Cluster: Dananshan Miao

Dananshan Miao

Lokasi Miao, Chuanqiandian Cluster: Dananshan Miao digunakan

China

11. Miao, Chuanqiandian Cluster: Dianxi Miao

Nomor Bahasa GRN: 21046

Nama lain Miao, Chuanqiandian Cluster: Dianxi Miao

Dianxi Miao

Lokasi Miao, Chuanqiandian Cluster: Dianxi Miao digunakan

China

12. Miao, Chuanqiandian Cluster: Flowery Meo

Nomor Bahasa GRN: 20990

Nama lain Miao, Chuanqiandian Cluster: Flowery Meo

Flowery Meo

Lokasi Miao, Chuanqiandian Cluster: Flowery Meo digunakan

China

13. Miao, Chuanqiandian Cluster: Green Hmong

Nomor Bahasa GRN: 21004

Nama lain Miao, Chuanqiandian Cluster: Green Hmong

Green Hmong
Miao, Chuanqiandian Cluster: Green Meo (derogatory name)

Lokasi Miao, Chuanqiandian Cluster: Green Hmong digunakan

China

14. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hei Miao

Nomor Bahasa GRN: 21033

Nama lain Miao, Chuanqiandian Cluster: Hei Miao

Hei Miao

Lokasi Miao, Chuanqiandian Cluster: Hei Miao digunakan

China

15. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Be

Nomor Bahasa GRN: 21036
Penduduk: 1,500

Nama lain Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Be

Hmong Be
Miao, Chuanqiandian Cluster:
Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Drout Raol
Miao, Chuanqiandian Cluster: Liuzhai Miao
Miao, Chuanqiandian Cluster: Six Village Miao

Lokasi Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Be digunakan

China

16. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Bua

Nomor Bahasa GRN: 21031

Nama lain Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Bua

Hmong Bua

Lokasi Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Bua digunakan

China
Laos
Vietnam

17. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Den

Nomor Bahasa GRN: 21029

Nama lain Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Den

Hmong Den
Miao, Chuanqiandian Cluster: Meo Den (derogatory name)

Lokasi Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Den digunakan

China

18. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Dle Ncha

Nomor Bahasa GRN: 21014

Nama lain Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Dle Ncha

Hmong Dle Ncha

Lokasi Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Dle Ncha digunakan

China

19. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Dlo

Nomor Bahasa GRN: 21030

Nama lain Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Dlo

Hmong Dlo

Lokasi Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Dlo digunakan

China

20. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Dou

Nomor Bahasa GRN: 20982

Nama lain Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Dou

Hmong Dou
Miao, Chuanqiandian Cluster: Downhill Hmong
Miao, Chuanqiandian Cluster: Hongxian Miao
Miao, Chuanqiandian Cluster: Red Thread Miao

Lokasi Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Dou digunakan

China

21. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong La

Nomor Bahasa GRN: 21017

Nama lain Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong La

Hmong La

Lokasi Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong La digunakan

China

22. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Len

Nomor Bahasa GRN: 20994

Nama lain Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Len

Hmong Len
Miao, Chuanqiandian Clusster: Mong Lenh

Lokasi Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Len digunakan

China

23. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Shi

Nomor Bahasa GRN: 20997

Nama lain Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Shi

Hmong Shi

Lokasi Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Shi digunakan

China

24. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Shua Bua

Nomor Bahasa GRN: 21023

Nama lain Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Shua Bua

Hmong Shua Bua

Lokasi Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Shua Bua digunakan

China

25. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Sou

Nomor Bahasa GRN: 21032

Nama lain Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Sou

Hmong Sou

Lokasi Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Sou digunakan

China

26. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hua Miao

Nomor Bahasa GRN: 20987

Nama lain Miao, Chuanqiandian Cluster: Hua Miao

Hua Miao

Lokasi Miao, Chuanqiandian Cluster: Hua Miao digunakan

China

27. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hwa Miao

Nomor Bahasa GRN: 20988

Nama lain Miao, Chuanqiandian Cluster: Hwa Miao

Hwa Miao

Lokasi Miao, Chuanqiandian Cluster: Hwa Miao digunakan

China

28. Miao, Chuanqiandian Cluster: Light Hmong

Nomor Bahasa GRN: 20998

Nama lain Miao, Chuanqiandian Cluster: Light Hmong

Light Hmong

Lokasi Miao, Chuanqiandian Cluster: Light Hmong digunakan

China

29. Miao, Chuanqiandian Cluster: Lu Miao

Nomor Bahasa GRN: 21009

Nama lain Miao, Chuanqiandian Cluster: Lu Miao

Lu Miao

Lokasi Miao, Chuanqiandian Cluster: Lu Miao digunakan

China

30. Miao, Chuanqiandian Cluster: Magpie Miao

Nomor Bahasa GRN: 21042

Nama lain Miao, Chuanqiandian Cluster: Magpie Miao

Magpie Miao

Lokasi Miao, Chuanqiandian Cluster: Magpie Miao digunakan

China

31. Miao, Chuanqiandian Cluster: Meo Dam

Nomor Bahasa GRN: 21010

Nama lain Miao, Chuanqiandian Cluster: Meo Dam

Meo Dam

Lokasi Miao, Chuanqiandian Cluster: Meo Dam digunakan

China

32. Miao, Chuanqiandian Cluster: Meo Lai

Nomor Bahasa GRN: 21012

Nama lain Miao, Chuanqiandian Cluster: Meo Lai

Meo Lai

Lokasi Miao, Chuanqiandian Cluster: Meo Lai digunakan

China

33. Miao, Chuanqiandian Cluster: Mong Hoa

Nomor Bahasa GRN: 20989

Nama lain Miao, Chuanqiandian Cluster: Mong Hoa

Mong Hoa

Lokasi Miao, Chuanqiandian Cluster: Mong Hoa digunakan

China

34. Miao, Chuanqiandian Cluster: Mong La Hou

Nomor Bahasa GRN: 21019

Nama lain Miao, Chuanqiandian Cluster: Mong La Hou

Mong La Hou

Lokasi Miao, Chuanqiandian Cluster: Mong La Hou digunakan

China

35. Miao, Chuanqiandian Cluster: Mong Shi

Nomor Bahasa GRN: 20995

Nama lain Miao, Chuanqiandian Cluster: Mong Shi

Miao, Chuanqiandian Cluster: Mong Si
Mong Shi

Lokasi Miao, Chuanqiandian Cluster: Mong Shi digunakan

China

36. Miao, Chuanqiandian Cluster: Paddyfield Miao

Nomor Bahasa GRN: 21022

Nama lain Miao, Chuanqiandian Cluster: Paddyfield Miao

Paddyfield Miao

Lokasi Miao, Chuanqiandian Cluster: Paddyfield Miao digunakan

China

37. Miao, Chuanqiandian Cluster: Red-headed Hmong

Nomor Bahasa GRN: 21020

Nama lain Miao, Chuanqiandian Cluster: Red-headed Hmong

Red-headed Hmong

Lokasi Miao, Chuanqiandian Cluster: Red-headed Hmong digunakan

China

38. Miao, Chuanqiandian Cluster: Red Mong

Nomor Bahasa GRN: 21018

Nama lain Miao, Chuanqiandian Cluster: Red Mong

Red Mong

Lokasi Miao, Chuanqiandian Cluster: Red Mong digunakan

China

39. Miao, Chuanqiandian Cluster: River Miao

Nomor Bahasa GRN: 21039

Nama lain Miao, Chuanqiandian Cluster: River Miao

River Miao

Lokasi Miao, Chuanqiandian Cluster: River Miao digunakan

China

40. Miao, Chuanqiandian Cluster: Sa Pa Hmong

Nomor Bahasa GRN: 21024

Nama lain Miao, Chuanqiandian Cluster: Sa Pa Hmong

Sa Pa Hmong

Lokasi Miao, Chuanqiandian Cluster: Sa Pa Hmong digunakan

China

41. Miao, Chuanqiandian Cluster: Sichuan Miao

Nomor Bahasa GRN: 21040

Nama lain Miao, Chuanqiandian Cluster: Sichuan Miao

Sichuan Miao

Lokasi Miao, Chuanqiandian Cluster: Sichuan Miao digunakan

China

42. Miao, Chuanqiandian Cluster: Striped Hmong

Nomor Bahasa GRN: 21013

Nama lain Miao, Chuanqiandian Cluster: Striped Hmong

Striped Hmong

Lokasi Miao, Chuanqiandian Cluster: Striped Hmong digunakan

China

43. Miao, Chuanqiandian Cluster: Tak Miao

Nomor Bahasa GRN: 21003

Nama lain Miao, Chuanqiandian Cluster: Tak Miao

Tak Miao

Lokasi Miao, Chuanqiandian Cluster: Tak Miao digunakan

China

44. Miao, Chuanqiandian Cluster: Variegated Mong

Nomor Bahasa GRN: 20991

Nama lain Miao, Chuanqiandian Cluster: Variegated Mong

Variegated Mong

Lokasi Miao, Chuanqiandian Cluster: Variegated Mong digunakan

China

45. Miao, Chuanqiandian Cluster: Western Yunnan Miao

Nomor Bahasa GRN: 21047

Nama lain Miao, Chuanqiandian Cluster: Western Yunnan Miao

Western Yunnan Miao

Lokasi Miao, Chuanqiandian Cluster: Western Yunnan Miao digunakan

China

46. Miao, Chuanqiandian Cluster: White Miao

Nomor Bahasa GRN: 21049

Nama lain Miao, Chuanqiandian Cluster: White Miao

White Miao

Lokasi Miao, Chuanqiandian Cluster: White Miao digunakan

China

47. Miao, Chuanqiandian Cluster: Yaque Miao

Nomor Bahasa GRN: 21041

Nama lain Miao, Chuanqiandian Cluster: Yaque Miao

Yaque Miao

Lokasi Miao, Chuanqiandian Cluster: Yaque Miao digunakan

China

48. Miao: Dushan

Nomor Bahasa GRN: 21188
Kode Dialek ROD: 21188

Lokasi Miao: Dushan digunakan

China

49. Miao: Kaili-Duyun-Sandu-Rongjiang-Nandan

Nomor Bahasa GRN: 21196
Kode Dialek ROD: 21196

Lokasi Miao: Kaili-Duyun-Sandu-Rongjiang-Nandan digunakan

China

50. Miao: Moyin

Nomor Bahasa GRN: 21187
Kode Dialek ROD: 21187

Lokasi Miao: Moyin digunakan

China

51. Miao: Pingyan

Nomor Bahasa GRN: 21189
Kode Dialek ROD: 21189

Lokasi Miao: Pingyan digunakan

China

52. Miao: Qing

Nomor Bahasa GRN: 21015
Kode Dialek ROD: 21015
Penduduk: 7,000

Nama lain Miao: Qing

Mengzuo
Miao, Chuanqiandian Cluster: Qing Miao
Qing Miao
Qing Miao: KaiYuan: WuLongGu
Qing Miao: WuLongGu
QingMiao: WuLongGu

Lokasi Miao: Qing digunakan

China

Rekaman audio tersedia dalam Miao: Qing

A64969 Kabar Baik

53. Miao: Wangmo

Nomor Bahasa GRN: 21191
Kode Dialek ROD: 21191

Lokasi Miao: Wangmo digunakan

China

54. Miao: Wangmo-Luodian

Nomor Bahasa GRN: 21192
Kode Dialek ROD: 21192

Lokasi Miao: Wangmo-Luodian digunakan

China

55. Miao: Ziyun-Zhenning

Nomor Bahasa GRN: 21190
Kode Dialek ROD: 21190

Lokasi Miao: Ziyun-Zhenning digunakan

China

Kelompok Masyarakat yang berbicara Chuanqiandian Cluster Miao

Ga Mong; Hmong Bua; Miao, Changshu; Miao, Hua; Striped Meo, Lao-Soung;