Lishanid Noshan [aij]

Nama Bahasa ISO: Lishanid Noshan
Kode Bahasa ISO: aij
Penduduk: 3,400

Di GRN tersedia 8 pengguna bahasa dan dialek dalam kode bahasa ini.

1. Lishanid Noshan

Nomor Bahasa GRN: 12997
Penduduk: 2,000

Nama lain Lishanid Noshan

Galigalu
Hulani
Hula'ula
Jbeli
Kurdit
Lishana Didan
Lishana Didán
Лишанид Ношан

Lokasi Lishanid Noshan digunakan

Israel

2. Lishanid Noshan: Dobe

Nomor Bahasa GRN: 12998
Penduduk: 2,000

Nama lain Lishanid Noshan: Dobe

Dobe

Lokasi Lishanid Noshan: Dobe digunakan

Israel

3. Lishanid Noshan: Eastern Cluster Lishanid Noshanar

Nomor Bahasa GRN: 12999
Penduduk: 2,000

Nama lain Lishanid Noshan: Eastern Cluster Lishanid Noshanar

Eastern Cluster Lishanid Nosha

Lokasi Lishanid Noshan: Eastern Cluster Lishanid Noshanar digunakan

Israel

4. Lishanid Noshan: Koy Sanjaq

Nomor Bahasa GRN: 13000
Penduduk: 2,000

Nama lain Lishanid Noshan: Koy Sanjaq

Koy Sanjaq

Lokasi Lishanid Noshan: Koy Sanjaq digunakan

Israel

5. Lishanid Noshan: Qaladze

Nomor Bahasa GRN: 13001
Penduduk: 2,000

Nama lain Lishanid Noshan: Qaladze

Qaladze

Lokasi Lishanid Noshan: Qaladze digunakan

Israel

6. Lishanid Noshan: Rustaqa

Nomor Bahasa GRN: 13002
Penduduk: 2,000

Nama lain Lishanid Noshan: Rustaqa

Rustaqa

Lokasi Lishanid Noshan: Rustaqa digunakan

Israel

7. Lishanid Noshan: Rwanduz

Nomor Bahasa GRN: 13003
Penduduk: 2,000

Nama lain Lishanid Noshan: Rwanduz

Rwanduz

Lokasi Lishanid Noshan: Rwanduz digunakan

Israel

8. Lishanid Noshan: Western Cluster Lishanid Noshan

Nomor Bahasa GRN: 13004
Penduduk: 2,000

Nama lain Lishanid Noshan: Western Cluster Lishanid Noshan

Western Cluster Lishanid Nosha

Lokasi Lishanid Noshan: Western Cluster Lishanid Noshan digunakan

Israel

Kelompok Masyarakat yang berbicara Lishanid Noshan

Arbil;